page top
万能下联:一支红杏出墙来
   日出江花红胜火,一枝红杏出墙来。
   三山半落青天外,一枝红杏出墙来。
   东风不与周郎便,一枝红杏出墙来。
   少小离家老大回,一枝红杏出墙来。
   春城无处不飞花,一枝红杏出墙来。
   葡萄美酒夜光杯,一枝红杏出墙来。
   春风得意马蹄疾,一枝红杏出墙来。
   两个黄鹂鸣翠柳,一枝红杏出墙来。
   还君明珠双泪垂,一枝红杏出墙来。
   沉舟侧畔千帆过,一枝红杏出墙来。
   人面不知何处去,一枝红杏出墙来。
   朝辞白帝彩云间,一枝红杏出墙来。
   黑云压城城欲摧,一枝红杏出墙来。
   碧玉妆成一树高,一枝红杏出墙来。
   无可奈何花落去,一枝红杏出墙来。
   春风又绿江南岸,一枝红杏出墙来。
   莫愁前路无知己,一枝红杏出墙来。
   羌笛何须怨杨柳,一枝红杏出墙来。
   侯门一入深似海,一枝红杏出墙来。
   报国无门空自怨,一枝红杏出墙来。
   桃花嫣然出篱笑,一枝红杏出墙来。
   山重水复疑无路,一枝红杏出墙来。
   王师北定中原日,一枝红杏出墙来。
   小荷才露尖尖角,一枝红杏出墙来。
   人生得意需尽欢,一只红杏出墙来。
   天涯何处无芳草,一枝红杏出墙来。
   待的山花烂漫时,一枝红杏出墙来。
   少年不知愁滋味,一枝红杏出墙来。
   姑苏城外寒山寺,一枝红杏出墙来。
   欲把西湖比西子,一支红杏出墙来。
   落霞与孤雁齐飞,一支红杏出墙来。
   但使龙城飞将在,一枝红杏出墙来。
   大海航行靠舵手,一枝红杏出墙来。
   天南地北双飞雁,一枝红杏出墙来。
   日日思君不见君,一枝红杏出墙来。
   天生一个仙人洞,一枝红杏出墙来。
   洛阳亲友若相问,一枝红杏出墙来。
   忽如一夜春风至,一枝红杏出墙来。
   昨夜西风凋碧树,一枝红杏出墙来。
   滚滚长江东逝水,一枝红杏出墙来。
   问世间情为何物?一枝红杏出墙来。
   醉卧沙场君莫笑,一枝红杏出墙来。
   天苍苍、野茫茫,一枝红杏要出墙。
   大风起兮云飞扬,一枝红杏出墙来。
   我劝天公重抖擞,一枝红杏出墙来。
   拔剑四顾心茫然,一只红杏出墙来。
   山雨欲来风满楼,一支红杏出墙来。
   纸上得来终觉浅,一只红杏出墙来。
   孤帆远影碧空尽,一只红杏出墙来。
   纵然寻他千百度,一枝红杏出墙来。
   两岸猿声啼不住,一枝红杏出墙来。

发表留言

只对管理员显示


引用
引用 URL

© 风·华·绝·代. all rights reserved.
Page top
FC2 BLOG